T6彩票

   郑州市登封市佛道教场所功德箱登记情况
   来源:T6彩票 时间:2019-02-03 11:09
   郑州市登封市佛道教场所功德箱登记情况汇总表
   佛教场所:2个,功德箱:50个;道教场所1个,功德箱:17个
   总序号序号场所名称教别场所登记证号功德箱编号功德箱位置功德箱责任人监督电话备 注
   (一)少林寺(郑州市登封市)(44个)
   11嵩山少林寺F010120001DFF01001山门释延畅032019-02-03858301
   22嵩山少林寺F010120001DFF01002大雄宝殿释延空032019-02-03858301
   33嵩山少林寺F010120001DFF01003大雄宝殿倒坐观音释延空032019-02-03858301
   44嵩山少林寺F010120001DFF01004藏经阁释延户032019-02-03858301
   55嵩山少林寺F010120001DFF01005立雪亭释永延032019-02-03858301
   66嵩山少林寺F010120001DFF01006文殊殿释永平032019-02-03858301
   77嵩山少林寺F010120001DFF01007西方圣人殿释延储032019-02-03858301
   88嵩山少林寺F010120001DFF01008白衣殿释延沣032019-02-03858301
   99嵩山少林寺F010120001DFF01009地藏殿释延默032019-02-03858301
   1010嵩山少林寺F010120001DFF01010客堂释延聚032019-02-03858301
   1111嵩山少林寺F010120001DFF01011西来堂释延杓032019-02-03858301
   1212嵩山少林寺F010120001DFF01012慈云堂释延布032019-02-03858301
   1313嵩山少林寺F010120001DFF01013鼓楼释延芷032019-02-03858301
   1414嵩山少林寺F010120001DFF01014药局释延琳032019-02-03858301
   1515嵩山少林寺F010120001DFF01015欢喜地释延禄032019-02-03858301
   1616嵩山少林寺F010120001DFF01016钟楼释永平032019-02-03858301
   1717嵩山少林寺F010120001DFF01017普贤堂释延航032019-02-03858301
   1818嵩山少林寺F010120001DFF01018初祖庵大殿释延财032019-02-03858301
   1919嵩山少林寺F010120001DFF01019初祖庵大殿后东亭释延超032019-02-03858301
   2020嵩山少林寺F010120001DFF01020初祖庵大殿后西亭释延博032019-02-03858301
   2121嵩山少林寺F010120001DFF01021二祖庵大殿释延孚032019-02-03858301
   2222嵩山少林寺F010120001DFF01022二祖庵大殿东厢房释延聚032019-02-03858301
   2323嵩山少林寺F010120001DFF01023二祖庵大殿西厢房释延云032019-02-03858301
   2424嵩山少林寺F010120001DFF01024达摩洞释延瑞032019-02-03858301
   2525嵩山少林寺F010120001DFF01025乳峰庵大殿释永福032019-02-03858301
   2626嵩山少林寺F010120001DFF01026下院卢崖寺山门释恒兰032019-02-03858301
   2727嵩山少林寺F010120001DFF01027下院卢涯寺钟楼释恒钵032019-02-03858301
   2828嵩山少林寺F010120001DFF01028下院卢涯寺鼓楼释恒华032019-02-03858301
   2929嵩山少林寺F010120001DFF01029下院卢崖寺观音殿释恒心032019-02-03858301
   3030嵩山少林寺F010120001DFF01030下院卢崖寺祖师殿释恒萨032019-02-03858301
   3131嵩山少林寺F010120001DFF01031下院卢崖寺三圣殿释恒慈032019-02-03858301
   3232嵩山少林寺F010120001DFF01032下院卢崖寺大雄宝殿释恒真032019-02-03858301
   3333嵩山少林寺F010120001DFF01033下院卢崖寺药师殿释恒忠032019-02-03858301
   3434嵩山少林寺F010120001DFF01034下院水峪寺山门释延崃032019-02-03858301
   3535嵩山少林寺F010120001DFF01035下院水峪寺钟楼释延沙032019-02-03858301
   3636嵩山少林寺F010120001DFF01036下院水峪寺鼓楼释延沙032019-02-03858301
   3737嵩山少林寺F010120001DFF01037下院水峪寺观音殿释延茹032019-02-03858301
   3838嵩山少林寺F010120001DFF01038下院水峪寺普贤殿释延悦032019-02-03858301
   3939嵩山少林寺F010120001DFF01039下院水峪寺文殊殿释延斯032019-02-03858301
   4040嵩山少林寺F010120001DFF01040下院水峪寺地藏殿释延怡032019-02-03858301
   4141嵩山少林寺F010120001DFF01041下院水峪寺祖师殿释延照032019-02-03858301
   4242嵩山少林寺F010120001DFF01042下院水峪寺紧那罗王殿释延妙032019-02-03858301
   4343嵩山少林寺F010120001DFF01043下院水峪寺大雄宝殿释延润032019-02-03858301
   4444嵩山少林寺F010120001DFF01044下院水峪寺藏经阁释延悲032019-02-03858301
   (二)法王寺(郑州市登封市)(6个)
   451法王寺F010120002DFF02001未来佛殿释恒功032019-02-03858301
   462法王寺F010120002DFF02002天王殿释恒正032019-02-03858301
   473法王寺F010120002DFF02003大雄宝殿释恒华032019-02-03858301
   484法王寺F010120002DFF02004地藏殿释恒贞032019-02-03858301
   495法王寺F010120002DFF02005西方圣人殿释恒孝032019-02-03858301
   506法王寺F010120002DFF02006卧佛殿释恒方032019-02-03858301
   (三)中岳庙(郑州市登封市)(17个)
   511中岳庙D010120002DFD01001 中岳大殿王晓先032019-02-03858301
   522中岳庙D010120002DFD01002 寝殿王晓先032019-02-03858301
   533中岳庙D010120002DFD01003 御书楼王晓先032019-02-03858301
   544中岳庙D010120002DFD01004 铁人(东) 王晓先032019-02-03858301
   555中岳庙D010120002DFD01005 铁人(西)王晓先032019-02-03858301
   566中岳庙D010120002DFD01006 财神殿王晓先032019-02-03858301
   577中岳庙D010120002DFD01007 文昌殿王晓先032019-02-03858301
   588中岳庙D010120002DFD01008 东岳殿王晓先032019-02-03858301
   599中岳庙D010120002DFD01009 南岳殿王晓先032019-02-03858301
   6010中岳庙D010120002DFD01010 西岳殿王晓先032019-02-03858301
   6111中岳庙D010120002DFD01011 北岳殿王晓先032019-02-03858301
   6212中岳庙D010120002DFD01012 峻极门王晓先032019-02-03858301
   6313中岳庙D010120002DFD01013 东廊房王晓先032019-02-03858301
   6414中岳庙D010120002DFD01014 西廊房王晓先032019-02-03858301
   6515中岳庙D010120002DFD01015 三仙殿王晓先032019-02-03858301
   6616中岳庙D010120002DFD01016 祖师宮王晓先032019-02-03858301
   6717中岳庙D010120002DFD01017 门卫王晓先032019-02-03858301


   打印此文 关闭窗口